International / AKT O Ruchu Oporu PL
International

AKT O Ruchu Oporu PL

6 декабря, 2022

Поделится новостью

Kongres Deputowanych Ludowych uważa, że władza polityczna w Rosji została zawłaszczona i przejęta przez reżim Putina, z naruszeniem podstaw rosyjskiego porządku konstytucyjnego (art. 3 ust. 4 Konstytucji Rosji) co uznaje za przestępstwo (art. 278 Kodeksu Karnego Federacji Rosyjskiej).

Władza w Rosji jest zachowywana poprzez represje i tyranię. Wielonarodowy lud Rosji, będący według Konstytucji jedynym źródłem władzy, pozbawiony jest możliwości legalnej zmiany tej władzy. Nie są chronione prawa człowieka, warunkowane przez prawo „tak, aby

człowiek nie musiał, doprowadzony do ostateczności, uciekać się do buntu przeciw tyranii i uciskowi” (Powszechna Deklaracja Praw Człowieka (Preambuła do rezolucji 217 A (III) Zgromadzenia ONZ w dniu 10 grudnia 1948 r.).

Wywołana przez reżim Putina wojna agresywna przeciwko Ukrainie jest zbrodnicza. Wiele państw uznało już Rosję za kraj terrorystyczny lub współwinny terroryzmowi.

Ruch oporu narodów Rosji to zbiór wszystkich sił politycznych i inicjatyw przeciwko tyranii dla przywrócenia i ochrony swoich praw. Wzywamy do budowania ruchu zgodnie z zasadami praworządności, demokracji i federalizmu, artykułowanymi w Deklaracji założycielskiej Kongresu Deputowanych Ludowych.

Ruch oporu ma na celu przekształcenie organizacji społeczeństwa rosyjskiego na opartą na rządach prawa, demokracji i federalizmu oraz zaprzestanie wojny agresywnej przeciwko Ukrainie.

Kongres Deputowanych Ludowych uznaje prawo do buntu, oporu wobec ucisku i walki z uzurpatorami władzy za naturalne prawo posiadane przez narody Rosji.

Kongres Deputowanych Ludowych uznaje prawo obywateli rosyjskich do wszelkich form oporu przeciwko rosyjskiej agresji na terytorium Ukrainy w zakresie przewidzianym przez prawo międzynarodowe. Obywatele Rosji walczący w Siłach Zbrojnych Ukrainy posiadają wszystkie prawa kombatantów, także w przypadku pojmania.

Kongres Deputowanych Ludowych wyraża swoje poparcie dla wszystkich Rosjan, którzy pomimo coraz większej presji ze strony policji i bezpośredniego lekceważenia postanowień obowiązującej Konstytucji Federacji Rosyjskiej, dalej walczą z tyranią Putina.

Kongres Deputowanych Ludowych uznaje wszelkie formy oporu, w tym pokojowe protesty, rozpowszechnianie prawdziwych informacji, działalność na rzecz praw człowieka, edukację i opór wobec arbitralnych rządów  za zgodne z ogólnie uznanymi zasadami prawa międzynarodowego. Z zachowaniem poniższych warunków:

  • Członkowie Ruchu oporu kierują się Konwencją Haską dotyczącą praw i zwyczajów wojny lądowej z 18 października 1907 roku oraz Konwencją Genewską dotyczącą ochrony osób cywilnych w czasie wojny z 12 sierpnia 1949 roku;
  • Członkowie Ruchu oporu nie atakują cywilów ani nie stwarzają celowo zagrożenia dla ich dobra swoimi działaniami;
  • Członkowie Ruchu oporu, w tym już uwięzieni więźniowie polityczni, podlegają międzynarodowym standardom ochrony prawnej. Zniesione zostają wszelkie przedawnienia ścigania karnego w przypadku przestępstw przeciwko członkom Ruchu oporu.

 

Kongres Deputowanych Ludowych przypomina wszystkim urzędnikom państwowym i gminnym, funkcjonariuszom organów ścigania oraz pracownikom wojska Federacji Rosyjskiej, że na podstawie art. 42 ust. 2 Kodeksu Karnego Federacji Rosyjskiej „odpowiedzialności karnej na zasadach ogólnych podlega osoba, która popełnia przestępstwo umyślne, wykonując świadomie bezprawny rozkaz lub polecenie. Niewykonanie świadomie nielegalnego rozkazu lub polecenia wyklucza odpowiedzialność karną”.

Niniejszy Akt o Ruchu oporu pozostaje w mocy do czasu utworzenia władz tymczasowych.

7 listopada 2022

Другие новости