International / Deklaracja założycielska Kongresu Deputowanych Ludowych PL
International

Deklaracja założycielska Kongresu Deputowanych Ludowych PL

6 декабря, 2022

Поделится новостью

 

My, legalnie wybrani przedstawiciele obywateli Rosji, upoważnieni przez naród do stanowienia prawa, zebraliśmy się na nasz Kongres w obecnie panujących nadzwyczajnych warunkach,

 

Dążąc do ochrony życia i dobrobytu naszych rodaków,

 

Uznając za niemoralną dalszą bezczynność i bierną postawę w oczekiwaniu na zmiany,

 

Odrzucając reżim uzurpatora Putina,

 

Potępiając inwazyjne i niesprawiedliwe wojny,

 

Uznając władzę ludu za jedyny dopuszczalny sposób rządzenia Rosją,

 

Wyrażając gotowość do odtworzenia państwa rosyjskiego

 

OŚWIADCZAMY:

 

— Federacja Rosyjska nie jest wolnym, praworządnym, demokratycznym państwem.

 

— Rosyjska państwowość znajduje się w głębokim kryzysie, zagrażającym przetrwaniu narodów zamieszkujących terytorium Federacji Rosyjskiej. Zbrodnicze działania Putina doprowadziły najpierw do zawłaszczenia ogromnego majątku narodowego przez niewielką grupę jego zwolenników, a następnie do agresji wobec najbliższych sąsiadów. Kremlowski reżim grozi własnemu narodowi i światu zagładą w wojnie nuklearnej, która niechybnie stanie się globalna.

 

— „Unieważnienie” rosyjskiej Konstytucji, przyjętej w wątpliwym referendum w wyniku krwawych wydarzeń z 1993 roku, w połączeniu z coraz bardziej wyrafinowanymi technikami oszustw wyborczych na wszystkich szczeblach, sprawiło, że obecnie w Rosji nie ma już legalnie wybranych funkcjonujących instytucji władzy, od prezydenta po samorządy gminne.

 

— Zaistniała sytuacja jest istotnie stanem wyjątkowym i podlega federalnym przepisom dotyczącym stanów wyjątkowych, w szczególności art. 14 Federalnej Ustawy Konstytucyjnej „O stanie wyjątkowym”, zgodnie z którym uprawnienia parlamentu rozszerzone są na czas trwania stanu wyjątkowego, rozpoczętego w marcu 2014 roku po rozpoczęciu inwazji na Ukrainę.

 

— W obliczu wszechogarniającego społeczeństwo i państwo rosyjskie kryzysu, zaostrzonego przez prowadzenie wojny agresywnej, ogłaszamy Kongres Deputowanych Ludowych stałym organem przedstawicielstwa ludowego i władzy ustawodawczej w Rosji, którego zadaniem jest przygotowanie założeń ustawodawczych, a następnie utworzenie tymczasowych instytucji władzy wykonawczej i sądowniczej w okresie przejściowym.

 

Przyjmując te obowiązki i związane z nimi prawa, Kongres Deputowanych Ludowych:

 

– deklaruje swoje zaangażowanie na rzecz wartości, jakimi są wolność i prawa człowieka, określone w Powszechnej deklaracji praw człowieka przyjętej rezolucją Zgromadzenia Ogólnego ONZ 217 A (III) z dnia 10 grudnia 1948 r. oraz w Europejskiej konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności (zmienionej i uzupełnionej w dniu 1 czerwca 2010 r.);

– potwierdza, że jedynym podmiotem suwerenności i źródłem władzy w Rosji są jej narody;

– deklaruje swoje przywiązanie do demokracji i republikańskiej formy rządów;

– potępia tyranię, jaka objęła władzę w Rosji;

– uznaje za bezprawne wszelkie decyzje Putina, jego rządu i podległych im struktur oraz uznaje za bezprawne egzekwowanie takich decyzji, z wyjątkiem sytuacji, gdy ich niewykonanie stanowi bezpośrednie zagrożenie dla życia i wolności obywateli lub wykonanie takich poleceń jest obiektywnie konieczne ze względu na dobro publiczne;

– potępia i odrzuca totalitaryzm, autokrację i imperialny charakter władzy w każdej postaci;

– potępia wszelkie straty wśród ludności cywilnej i odrzuca akty terrorystyczne skierowane przeciwko ludności cywilnej, niezależnie od poglądów;

– stwierdza potrzebę reformy konstytucyjnej, ponieważ Konstytucja z 1993 r. nie zdołała ochronić demokratycznych rządów przed siłami tyranii;

– stwierdza potrzebę przeprowadzenia gruntownych reform, których efektem powinno być nowe, demokratyczne i praworządne państwo rosyjskie;

– uznaje za konieczny udział w budowaniu państwa wszystkich sił politycznych, z wyjątkiem tych, które otwarcie sprzeciwiają się postanowieniom niniejszej Deklaracji, i zachęca rosyjską opozycję o różnych poglądach do udziału w pracach Kongresu Deputowanych Ludowych;

– oświadcza, że zdecydowanie chce zapobiec ponownemu pojawieniu się sił tyranii, w związku z czym podjęte zostaną wszelkie niezbędne środki legislacyjne, w tym środki lustracyjne;

– oświadcza, że opowiada się za wolnością słowa i dlatego uważa za konieczne otwarcie i opublikowanie archiwów radzieckich służb specjalnych, zamkniętych archiwów władz radzieckich i KPZR, a także archiwów służb specjalnych Federacji Rosyjskiej;

– uznaje i potwierdza prawo narodów do samostanowienia określone w Karcie Narodów Zjednoczonych oraz Deklaracji w sprawie zasad prawa międzynarodowego dotyczących przyjaznych stosunków i współpracy między państwami, przyjętej rezolucją Zgromadzenia Ogólnego ONZ nr 2625 (XXV) z dnia 24 października 1970 r., uważa także, że przyszłe państwo rosyjskie powinno opierać się na wolnym wyborze zamieszkujących je narodów, a forma rządów powinna być określona przez upoważnionych i prawowitych przedstawicieli wybranych w wyborach bezpośrednich, powszechnych i wolnych;

– uznaje za priorytetowy rozwój wszystkich narodów zamieszkujących terytorium Rosji, prawne zapewnienie warunków dla zachowania ich języka i kultury, w tym wspieranie programów edukacyjnych w ich języku ojczystym. Kongres uznaje podmiotowość prawną narodu rosyjskiego i jego prawo do zachowania i rozwoju własnej tożsamości etniczno-kulturowej, którą państwo powinno zagwarantować w formie legislacyjnej;

– uważa za konieczne całkowite wyzwolenie Krymu i innych regionów Ukrainy, z wycofaniem wszystkich jednostek wojskowych, potępia akty aneksji i wojny agresywne przeciwko innym państwom;

– uważa za niedopuszczalną politykę wspierania nieuznanych tworów pseudopaństwowych na całym terytorium byłego Związku Radzieckiego, inaczej niż poprzez zgodne z prawem decyzje ONZ;

– zatwierdza granice państwowe Rosji z dnia 19 lutego 2014 r;

– uznaje potrzebę sprawiedliwego i uczciwego przyznania odszkodowania dla ludności i państwa ukraińskiego, którego konkretne formy i kwoty zostaną określone w odpowiednich umowach;

– uznając za konieczne wprowadzenie konstytucyjnego zakazu prewencyjnego uderzenia jądrowego, jak również jakiegokolwiek użycia Sił Zbrojnych Rosji w sposób inny niż w celu obrony swojego terytorium, wypełnienia zobowiązań sojuszniczych w ramach sojuszy obronnych lub zgodnie z wyraźnym poleceniem Rady Bezpieczeństwa ONZ.

 

Działalność wszystkich struktur powołanych przez Kongres powinna być zgodna z wartościami i celami niniejszej Deklaracji.

 

Uchwalona podczas I Kongresu w dniu 5 listopada 2022 r.

Другие новости